Verksamhetspolicy

Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt. Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalité och ekonomi.

Askim Bleck & Plåt AB åtar sig att verka för:

 • att ha en tydlig kommunikation med kunden genom hela projekttiden.

 • att det säkerställs att personalen har nödvändiga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet.

 • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 • att leverans av beställd produkt sker i rätt tid.

 • att vårt kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras

 • att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta de resurser som krävs för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.

 • att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

 • att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att följa miljölagstiftning och övriga regler i verksamheten.

 • att minska miljöbelastningen genom att sortera spill och emballage för återvinning direkt på arbetsplatsen liksom vi genom planering av våra transporter verkar för onödig energiförbrukning och utsläpp.

Arbetsmiljöpolicy

Askim Bleck & Plåt AB:s affärsidé är att tillfredsställa våra kunders behov av varor, tjänster och funktioner till skydd för husets yttre skal. Ett led i denna strävan är att bedriva ett aktivt och resultatinriktat arbetsmiljöarbete.

Detta gör vi genom att:

 • På ett aktivt sätt tillvarata de anställdas kunskaper och erfarenheter på alla nivåer för att gemensamt skapa en god och jämställd arbetsmiljö.
 
 • Bedriva introduktion, utbildning samt verka för breddat ansvar och vidgade arbetsuppgifter för de anställda för att skapa en ännu rationellare verksamhet med ökad trygghet för medarbetarna.
 
 • Ha en klar delegering av ansvaret för arbetsmiljö/arbetsförhållanden till chef för att uppnå att arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet sköts som en del av den löpande verksamhet.
 
 • Aktivt verka för att kränkande särbehandling inte förekommer.
 
 • Ange mål för arbetet med verksamhetens arbetsmiljö och upprätta handlingsplaner över åtgärder.
 
 • Bedriva kompetensutveckling/information för att påverka chefer och medarbetares inställning i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor, vilket skall skapa grunden för ökad kvalitet i vår verksamhet, mindre sårbarhet mot störningar och mer kvalificerade, varierade och stimulerande arbetsuppgifter.

Integritetspolicy